czwartek, 19 lutego 2015

Niepoprawnie Skomentowana Księga Mormona: I Księga Nefiego cz. VIZobaczymy jakie kosmiczne loty dziś będzie miał Nefi. Aż się kiwam jak jakiś pogrzany z podniety ;)


ROZDZIAŁ 13.

1. I stało się, że anioł powiedział mi: Spójrz! I spojrzawszy zobaczyłem wiele narodów i królestw.
2. I anioł zapytał mnie: Co widzisz? I powiedziałem: Widzę wiele narodów i królestw.

No co ty? Serio!

3. I powiedział on: Są to narody i królestwa tych, którzy nie należą do domu Izraela.

Czyli mają przesrane i do piekła!

4. I stało się, że zobaczyłem pośród tych narodów założenie wielkiego kościoła.
5. I anioł powiedział mi: Oto założenie kościoła, bardziej występnego niż wszystkie inne kościoły, który poddaje torturom świętych Boga, wtrąca ich do więzień, ujarzmia ich żelazną ręką, bierze ich w niewolę i zabija.

Pewnie jedynym prawdziwym kościołem będzie kościół Nefiego…

6. I stało się, że zobaczyłem ten wielki i występny kościół i widziałem, że diabeł był jego założycielem.

Widział diabła? Jak wyglądał? Bardzo jestem ciekawy!

7. Widziałem także złoto, srebro, jedwabie, szkarłaty, delikatne płótna i wszelkiego rodzaju kosztowne ubiory, i widziałem wiele nierządnic.
8. I anioł powiedział mi: Złoto, srebro, jedwabie, szkarłaty, delikatne płótna, kosztowne ubiory i nierządnice są przedmiotem pożądania tego wielkiego i występnego kościoła.

Ciekawe o czym mówi…czyżby o kościele katolickim? :)

9. Dla pochwał świata biorą oni w niewolę świętych Boga i zabijają ich.

Pachnie świętymi katolickimi…albo jakimiś innymi odłamami chrześcijaństwa…

10. I widziałem, że wielkie wody oddzielały inne narody od potomstwa moich braci.
11. I anioł powiedział mi: Gniew Boga jest nad potomstwem twoich braci.

No pewnie! Bo zawsze mój kościół będzie lepszy od Twojego i trzeba podzielić, żeby rządzić. No i utrwalamy szowinizmy.

12. I zobaczyłem pośród ludzi innych narodów człowieka, oddzielonego od potomstwa moich braci przez wielkie wody. I widziałem, że zstąpił na niego Duch Boga i że pod Jego wpływem człowiek ten udał się przez wielkie wody do potomstwa moich braci na ziemi obiecanej.

Której ziemi obiecanej? Nowej czy starej? I czy on mówi o Jezusie? Przecież Jezus nigdy nie był za „wielką wodą”!

13. I widziałem, że Duch Boga wywierał wpływ na innych ludzi spośród tych narodów, i wydostali się oni z niewoli na wielkie wody.
14. I stało się, że ujrzałem mnóstwo tych ludzi na ziemi obiecanej; i widziałem, jak gniew Boga był przeciw potomstwu moich braci, że zostali pobici i rozpędzeni przez ludzi innych narodów.

Tutaj chyba mówi o Żydach…

15. I widziałem Ducha Pana nad tymi ludźmi, że szczęściło im się i otrzymali oni tę ziemię jako swoje dziedzictwo; i widziałem, że byli oni biali, pełni światła i piękni, jak mój lud, zanim nastąpiła ich zagłada.

Od kiedy semici z okolic Jerozolimy są biali! Co to za rasistowskie głupoty!!!

16. I ja, Nefi, widziałem, że ci ludzie, którzy wydostali się z niewoli, ukorzyli się przed Panem i moc Pana była z nimi.
17. I widziałem, że ich rodacy zebrali się na wodach i na lądzie, aby z nimi walczyć.

Moment! O co chodzi? Kto walczy z kim? O czym on chrzani!

18. I widziałem, że moc Boga była z nimi, a Jego gniew był nad wszystkimi, którzy zebrali się, by z nimi walczyć.
19. I ja, Nefi, widziałem, że ludzie innych narodów, którzy wydostali się z niewoli, zostali wyratowani mocą Boga od wszystkich narodów.

Czy przypadkiem nie mieli oni sami w tym udziału? Zbyt często słyszymy pochwały w kierunku Boga za własne osiągnięcia…

20. I ja, Nefi, widziałem, że szczęściło im się na tej ziemi. I widziałem księgę, którą zabrali ze sobą.

Biblię???

21. I anioł zapytał mnie: Czy znasz znaczenie tej księgi?
22. I powiedziałem mu: Nie, nie znam.

Pewnie, ze nie zna, bo Biblia została spreparowana dużo później niż rzekoma rozmowa…

23. I powiedział on: Wyszła ona z ust Żydów. I ja, Nefi, widziałem ją. I anioł powiedział mi: Ta księga, którą widzisz, to kroniki Żydów, jak kroniki na mosiężnych płytach, zawierająca obietnice Pana dla domu Izraela i wiele proroctw świętych proroków, lecz nie tak wiele jak na mosiężnych płytach; jednakże księga ta, zawierając obietnice Pana dla domu Izraela, ma wielką wartość dla ludzi innych narodów.

Czyli mosiężne płyty zawierają więcej informacji niż Biblia? To ile ich jest? Jaką technika są zapisane? Cyfrowo!

24. I anioł Pana powiedział mi: Widziałeś, że księga ta wyszła z ust Żydów, i gdy wyszła z ust Żydów, podawała pełnię ewangelii Pana, o którym dwunastu apostołów daje świadectwo zgodnie z prawdą w Baranku Bożym.
25. Dlatego zgodnie z prawdą w Bogu jest ona nieskażona wychodząc od Żydów do ludzi innych narodów.

Oczywiście, że jak wyszła z ust, to jest skażona! Kłamstwo i brak wiedzy o przekazach ustnych się kłania!

26. I gdy apostołowie Baranka ponieśli ją od Żydów do innych narodów, widziałeś, że nastąpiło założenie wielkiego i występnego kościoła, bardziej występnego niż wszystkie inne, bo usunął on z ewangelii Baranka wiele prostych i cennych prawd, a także wiele obietnic Pana.
27. I uczynił to wszystko, aby wykrzywić proste drogi Pana, aby zaślepić ludzi i znieczulić ich serca.

Tutaj ciężko się nie zgodzić…

28. Dlatego widziałeś, że gdy księga ta przeszła przez ręce tego wielkiego i występnego kościoła, wiele prostych i cennych prawd zostało z niej usuniętych.
29. Gdy te proste i cenne prawdy zostały z niej wyłączone, została ona dana wszystkim tym innym narodom, a potem, jak widziałeś, ludzie innych narodów, którzy wydostali się z niewoli, zabrali ją przez wielkie wody, ale ponieważ wiele prostych i cennych prawd zostało usuniętych z tej księgi, a były one łatwo zrozumiałe dla ludzi, jak zrozumiała jest prawda Baranka Bożego, dla bardzo wielu będzie to przeszkodą, o którą będą się potykali, i szatan będzie miał nad nimi wielką władzę.

Oczywiście te prawdy będzie miał Nefi…bo jakby inaczej. Szkoda, że nie mówią co to za prawdy…

30. Jednakże widziałeś, że ludzie innych narodów, którzy wydostali się z niewoli, zostali wyniesieni mocą Boga ponad wszystkie inne narody świata, żyjąc na ziemi wybranej ponad wszystkie inne, którą Pan Bóg przyrzekł twojemu ojcu za ziemię dziedzictwa dla jego potomstwa. Dlatego Pan Bóg nie pozwoli, aby ludzie innych narodów zgładzili doszczętnie twoje potomstwo zmieszane z potomstwem twoich braci,
31. ani też nie pozwoli, aby zgładzili doszczętnie potomstwo twoich braci;

Jak to zrobi? Zabije przeciwników? Ha! Jakaś akcja będzie…oby!

32. I Pan Bóg nie dopuści, aby ludzie innych narodów pozostali na zawsze w okropnym zaślepieniu, którego jesteś świadkiem, spowodowanym usunięciem prostych i cennych prawd ewangelii Baranka przez ten występny kościół, którego utworzenie widziałeś.

Wreszcie! Może w końcu się pojawi i powie wszystkim że istnieje, i tak dalej…nie? To jak inaczej?

33. Tak mówi Baranek Boży: Okażę swe miłosierdzie ludziom innych narodów karząc surowo resztkę z domu Izraela.

Surowo czyli zrobi co? Obsypie ich surówką?

34. I anioł Pana powiedział mi: Tak mówi Baranek Boży: Gdy ukarzę resztkę z domu Izraela - a resztką, o której mówię, jest potomstwo twego ojca - gdy więc ukarzę i porażę ich ręką ludzi innych narodów, i gdy ludzie innych narodów będą się potykać z braku tych prostych i cennych prawd ewangelii, które zataił ten występny kościół będący macierzą nierządnic - mówi Baranek - okażę wtedy miłosierdzie ludziom innych narodów wyjawiając im Moją mocą wiele prostych i cennych prawd z Mojej ewangelii,
35. albowiem - mówi Baranek - gdy ukażę się twojej potomności, zapiszą oni wiele z Moich nauk, co będzie proste i cenne; i gdy twoje potomstwo wyginie, po tym jak zmarnieją w niewierze podobnie jak potomstwo twoich braci, to co zapisali, 'będzie ukryte, aby zostało wyjawione ludziom innych narodów mocą i darem Baranka.

Cały czas chrzanią o „prawdach” i „naukach” podając ich cechy. Gdzie jest konkret? Co to za nauki? Jak brzmią? O czym mówią? Bez tego to tylko bełkotliwe obietnice bez pokrycia. Do brzegu Nefi, do brzegu!

36. Będzie w tym spisana Moja ewangelia, Moja opoka i Moje zbawienie, mówi Baranek.

Baranki nie mówią! To zwierzęta!

37. I błogosławieni są ci, którzy będą wtedy dążyli do ustanowienia Mojego Syjonu, albowiem będą mieli dar i moc Ducha Świętego, i jeśli wytrwają do końca, zostaną wyniesieni ostatniego dnia i będą zbawieni w wiecznym królestwie Baranka. Jak piękni na górach będą ci, którzy będą głosić pokój, nowinę wielkiej radości.

Wytrwają do końca czego? Kurde, czy ta książka musi stawiać więcej pytań niż dawać odpowiedzi?  A może to ja mam problem z czytaniem…

38. I stało się, że ujrzałem resztkę potomstwa moich braci, a także księgę Baranka Bożego, która wyszła z ust Żydów, i widziałem, że ludzie innych narodów dali ją potomkom moich braci.
39. I gdy była im dana, ujrzałem inne księgi, które wyszły mocą Baranka od ludzi innych narodów dla przekonania ludzi innych narodów, potomków moich braci oraz Żydów rozproszonych po całym świecie, że prawdą jest, co zapisali prorocy i dwunastu apostołów Baranka.

Skoro to prawda, to po co pretensje o treść…coś się gubię. To chyba celowo jest tak napisane, zęby nie było wiadomo o co chodzi…

40. I anioł powiedział mi: Te ostatnie kroniki, które widziałeś pośród ludzi innych narodów, wykażą prawdziwość pierwszych kronik dwunastu apostołów Baranka, wyjawią proste i cenne prawdy, które zostały z nich usunięte, i uczynią wiadomym ludziom wszystkich plemion i języków, że Baranek Boży jest Synem Wiecznego Ojca i Zbawicielem świata i że wszyscy ludzie potrzebują do Niego przystąpić, aby mogli zostać zbawieni.
41. I potrzebują to uczynić zgodnie ze słowami Baranka po danymi w kronikach twojego potomstwa, jak również w kronikach dwunastu apostołów Baranka; dlatego obydwie księgi stanowić będą jedność, bo jeden jest Bóg i jeden Pasterz nad całą ziemią.
42. I nadejdzie czas, gdy objawi się On .wszystkim narodom, zarówno Żydom jak i innym narodom, albowiem po objawieniu się Żydom, a potem ludziom innych narodów, objawi się ludziom innych narodów a potem Żydom, i ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Czyli z jednej strony atakują Biblię za redakcję i usunięcie treści. Z drugiej mówią – to będzie kontynuacja, część druga, wydanie pierwsze. To dziwne i głupie. Nie pisze się drugiej części książki, którą się tak krytykuje i odrzuca jako niepełną. Najpierw naprawia się pierwowzór, uzupełnia się braki…i na to liczę. Mam nadzieję, ze w Księdze Mormona znajdziemy to czego brakuje rzekomo w Biblii…chociaż wiemy, że to bzdura i nic takiego nie będzie miało miejsca…


ROZDZIAŁ 14.

1. I stanie się, że jeśli ludzie innych narodów posłuchają Baranka Bożego, gdy objawi im się w słowie i w mocy usuwając przeszkody, o które się potykali,
2. i nie znieczulą swych serc przeciwko Barankowi Bożemu, zostaną zaliczeni do potomstwa twojego ojca i do domu Izraela, staną się na zawsze błogosławionym ludem na ziemi obiecanej i nigdy więcej nie będą wzięci w niewolę, i dom Izraela nie będzie więcej zawstydzony.

Ale mają wierzyć w Jezusa po waszemu czy po prostu? Bo to chyba jest różnica…

3. A wielki dół, wykopany dla nich przez ten wielki i występny kościół założony przez diabła i jego dzieci, aby mógł sprowadzać dusze ludzi do piekła, ten wielki dół wykopany, aby zniszczyć ludzi, wypełni się tymi, którzy go wykopali, że zginą - mówi Baranek Boży - ale nie ich dusze, które zostaną wtrącone do piekła bez końca.
4. Jest to zgodne z niewolą diabła, a także zgodne ze sprawiedliwością Boga wobec tych, którzy czynią zło i to, co jest występkiem w Jego oczach.

Czyli mamy w końcu arbitralną i zupełnie stronniczą twarz Boga. Pachnie mi biblijnym socjopatą i tyranem.

5. I stało się, że anioł powiedział mnie, Nefiemu: Widziałeś, że jeśli ludzie innych narodów nawrócą się, będzie im dobrze, znasz obietnice Pana dla domu Izraela i słyszałeś, że ktokolwiek się nie nawróci, będzie musiał zginąć.

Jak się nawrócą to będzie im dobrze? Co dobrego da im wiara w jakąś bajkę zamiast w inną? Nie znam takich korzyści. Nie wiem tez jak taka wiara miałaby wpłynąć na to czy jest nam dobrze czy nie. No chyba, że mówimy o życiu po śmierci…czyli jak uwierzysz w bajkę to będzie ci dobrze w innej bajce…ech…

6. Dlatego biada ludziom innych narodów, jeśli znieczulą swe serca przeciwko Barankowi Bożemu.

Jeden moment! Po co to podkreślanie „innych narodów”. Ponownie śmierdzi to nie tylko rasizmem, ale także nacjonalizmem. Albo mówimy po prostu o innych ludziach, albo nie warunkujmy obietnicy poprzez wspominanie „narodu”.

7. Oto nadchodzi czas - mówi Baranek Boży - gdy dokonam wielkiego i cudownego dzieła pośród ludzi, dzieła, które będzie wieczne w każdym wypadku, albowiem zostaną oni przekonani do pokoju i życia wiecznego, albo padną ofiarą znieczulenia swych serc i swego zaślepienia, że dostaną się w niewolę diabła i zostaną zniszczeni docześnie i duchowo według niewoli diabła, o której mówiłem.

I kolejna uwaga – to, że ktoś nie wierzy w Jezusa czy ten lub inny kościół nie oznacza znieczulenia czy zaślepienia. Pokuszę się o tezę odwrotną – wierzący są znieczuleni i zaślepieni, bo nie widzą szerzej niż mur doktryn i nie czują zła, gdy nie jest ono jako takie określone przez przykazania, rozkazy wyimaginowanego Boga!

8. I gdy anioł powiedział to, zapytał mnie: Czy pamiętasz obietnice Ojca dla domu Izraela? Odpowiedziałem: Pamiętam.
9. I powiedział mi: Spójrz na ten wielki i występny kościół, macierz niegodziwości, którego założycielem jest diabeł.

To już mówiłeś…nie baw się w bezsensowne powtórzenia w stylu biblijnym! Jesteś jednym autorem jednej książki…jak nie nadążasz za fabuła, to przestań pisać!

10. I powiedział mi: Istnieją tylko dwa kościoły: jeden jest kościołem Baranka Bożego, a drugi kościołem diabła, dlatego ktokolwiek nie należy do kościoła Baranka Bożego, należy do tego wielkiego kościoła, który jest macierzą niegodziwości i nierządnicą całego świata.

Fałszywa dychotomia! Nie mogę!!!

11. I ujrzałem nierządnicę całego świata rozsiadającą się na wielu wodach, i miała ona panowanie nad całym światem, pośród wszystkich narodów, plemion i różnojęzycznych ludów.

Troszkę przesadził z tym panowaniem nad całym światem…ale cóż…darujemy mu…

12. I ujrzałem kościół Baranka Bożego, którym byli święci Boga, i był on nieliczny, a jego panowanie na świecie było niewielkie z racji zła i niegodziwości nierządnicy rozsiadającej się na wielu wodach, jednakże widziałem, że był on także na całym świecie.

A może jego zasięg wynika ze słabości tego kościoła, a nie z siły przeciwnika? Rozważyliście to?

13. I widziałem, jak ta macierz zła zebrała na ziemi mnóstwo ludzi spośród wszystkich innych narodów do walki przeciwko Barankowi Bożemu.

Oni opowiadają coś innego…oni też walczą po stornie Baranka, tylko maja nieco inne metody i narzędzia.

14. I ja, Nefi, widziałem, że moc Baranka Bożego zstąpiła na świętych Jego kościoła, na lud przymierza z Panem, którzy byli rozproszeni po całym świecie, że byli uzbrojeni w prawość i moc Boga w wielkiej chwale.
15. I widziałem, jak Bóg przelał swój gniew na ten wielki i występny kościół, że wojny i przygotowania do wojen ogarnęły wszystkie narody i plemiona ziemi.

Krew! Niech poleje się krew!

16. I gdy zaczęły się wojny i przygotowania do wojen pośród wszystkich narodów należących do macierzy niegodziwości, anioł powiedział mi: Oto widzisz to wszystko i gniew Boga nad macierzą nierządnic,
17. i gdy nadejdzie dzień, w którym gniew Boga zostanie przelany na macierz nierządnic, ten wielki i występny kościół całego świata założony przez diabła, wtedy Ojciec rozpocznie swe dzieło przygotowując wypełnienie obietnic, które dał domowi Izraela, swemu ludowi.

Hurra! Apokalipsa!

18. I anioł powiedział mi: Spójrz!
19. I ujrzałem człowieka ubranego w białą szatę.
20. I anioł powiedział mi: Jest to jeden z dwunastu apostołów Baranka.
21. Zobaczy on i zapisze pozostałe proroctwa, jak też wiele z tego, co widziałeś.
22. Napisze on także o końcu świata.

Dawaj!

23. Dlatego, co napisze, będzie słuszne i zgodne z prawdą, i zostanie podane w księdze, którą widziałeś, że wyszła z ust Żydów. I gdy księga ta wyszła z ust Żydów, co zapisali, było jasne, niczym nieskażone, niezmiernie cenne i łatwe do zrozumienia przez wszystkich ludzi.

A jak udowodni tę prawdę? Bo księga to trochę za mało!

24. Zobaczyłeś wiele z tego, co apostoł Baranka zapisze i zobaczysz także resztę,
25. ale tego, co odtąd zobaczysz, nie będziesz pisał, bowiem Pan Bóg wyznaczył do tego apostoła Baranka Bożego.

Ha, ha, ha! Ale pojechał po garbie temu całemu Nefiemu :)

26. Pan Bóg objawił wszystko także innym, którzy to spisali, i jest to zapieczętowane, aby we właściwym dla Pana czasie zostało wyjawione domowi Izraela, niczym nieskażone zgodnie z prawdą, która jest w Baranku.

Czyli tego nie ma. Proste…bo nie określają czasu. Jak we wszystkich proroctwach z dupy…

27. Ja, Nefi, słyszałem i daję świadectwo, że zgodnie z tym, co powiedział anioł, imię tego apostoła Baranka jest Jan.
28. I zabroniono mi zapisania reszty tego, co widziałem i słyszałem, dlatego wystarcza mi podanie tylko małej części tego, co zobaczyłem.

Nie zdążyłeś wymyślić więcej i dlatego wprowadzasz tajemnicę? Słaby zabieg, bardzo słaby!

29. I daję świadectwo, że widziałem, co mój ojciec widział, i zostało mi to wyjawione przez anioła Pana.
30. Na tym kończę mówić o tym, co widziałem, gdy zostałem zabrany w duchu, i jakkolwiek nie zapisałem wszystkiego, co zobaczyłem, to co zapisałem jest prawdą. I tak jest. Amen.

Spadaj! Rozczarowałeś mnie!

Do zobaczenia za tydzień!