środa, 18 marca 2015

REPOST: Świecka szkoła – projekt ustawy

Jako, że gorąco kibicuję temu projektowi, dziś zamiast moich wynurzeń - repostuję artykuł z Liberté!


„Świecka szkoła” – obywatelska inicjatywa ustawodawcza  o zniesieniu finansowania religii z budżetu

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r.
O SYSTEMIE OŚWIATY

PROJEKT
USTAWA
z dnia    2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty

Art.1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów;Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

Art.2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Adres do wysyłania podpisów: „6 dzielnica”, Piotrkowska 102, 90-004 Łódź
Dołącz do nas na Facebooku
Żeby dołączyć do akcji trzeba wydrukować projekt ustawy i formularz oraz zbierać podpisy: nie w internecie, ale w „realu”: Imię, nazwisko, adres, numer PESEL i podpis.Podpisywać się mogą tylko osoby pełnoletnie! Natomiast zbierać podpisy może każdy :-). Listy z podpisami przesyłajcie na nasz adres: „6 dzielnica”, Piotrkowska 102, 90-004 Łódź. Potrzeba aż 100 tys. podpisów, ale jestem pewien, że zbierzemy ich dużo więcej! Podpisy będziemy zbierać do skutku – przynajmniej do połowy czerwca.
Gorąco zabiegam o wsparcie wszystkich, którym nie jest obojętna jakość naszej edukacji. 

Ja drukuję formularz i będę zbierał gdzie się da...nawet kilka podpisów może zaważyć na projekcie!